De stærke Jyder

Uddrag af "Korning skoles forhistorie"

Fæstebønder i Korning

Gerhard Hansen de Lichtenberg huskes for, at han lod opsætte løgformede kirketårne på mange af de sognekirker, som var underlagt hans godsbesiddelser på Vejle og Horsens egnen. Mindre kendt er, at han også oprettede skoler for fæstebøndernes børn i de sogne, hvor han havde godsbesiddelser.

Lichenberg var pietist eller pietistisk påvirket, og det var noget, der indgik naturligt i den pietistiske kristendomsopfattelse, at almuens børn skulle lære at læse, skrive og regne, således at de som voksne kunne læse Biblen, og forklaringer, der var skrevet i tilknytning til den.

Mange af samtidens godsejere var modstandere af, at bøndernes børn lærte for meget. Det kunne efter deres opfattelse gøre dem til mere oprørske fæstebønder. Denne antagelse skulle vise sig at være rigtig, idet fæstebønderne ved slutningen af syttenhundredårstallet netop i Lichenbergs tidligere godsejerområder kom i strid med såvel godsejerne som egnens præster.

I 1740 blev der på Lichenbergs initiativ oprettet den første skole i Korning sogn, og det er næppe forkert at antage, at Lichenberg har tilstræbt at ansætte degne i hans godsbesiddelsers sogne, der delte hans pietistiske prægede kristendoms- og samfundsopfattelse.

Med stavnsbåndets ophævelse i 1788 og kravet om, at der skulle indgås skriftlige godkendte fæstebreve mellem godsejerne og fæstebønderne, hvori der stod beskrevet, hvor meget den enkelte fæstebonde var forpligtet til at udføre af hoveriarbejdet, opstod der problemer med at få bønderne til at underskrive fæstebrevene flere steder på Horsens og Vejle egnen. Det skyldtes ikke mindst, at bønderne på egnen havde gode skolekundskaber i forhold til andre steder i landet.

I 1794 strejkede fæstebønderne i Eriknauer og Korning. Det vil sige, at de udeblev og kom for sent til hoveriarbejdet på Bygholm og Merringgård godser. Bønderne påberåbte sig, at der blev krævet mere hoveriarbejde af dem, end de var forpligtet til i henhold til fæstebrevsaftalen. Også andre steder på egnen opstod uro og utilfredshed hos fæstebønderne.

Bønderne i Eriknauer og Korning blev idømt mulkt, og samtidig blev der pålagt præsterne at holde opsyn med, at bønderne ikke afholdte hemmelige møder med bønder fra andre sogne. Sideløbende med krigen mellem godsejerne og bønderne opstod der også nogle steder en kirkekamp mellem de pietistiske prægede bønder og de rationalistiske præster. Det var ikke mindst tilfældet i Korning sogn.

I 1804 - midt under napoleonskrigen - blev der sluttet fred mellem godsejerne på Bygholm og Merringgård og bønderne i Eriknauer og Korning.

Bønderne under Merringgård fik tilbud om at købe deres fæstebrug. Et tilbud de næsten alle modtog. Fæstebønderne under Bygholm fik det tilbud at blive fri for hoveriarbejde mod at betale et fast årligt beløb. Det tilbud modtog de alle.

Kampen mod godsejerne varede ca. 10 år, men kirkekampen mellem sognepræsterne og myndighederne på den ene side og de nu frie bønder på den anden side kom til at vare i mange årtier, og udviklede sig også til at blive en strid om lærebøger til skolebrug og konfirmationsforberedelse.

Bønderne i Korning var ikke ukendt med at betale mulkt for udeblivelse fra hoveriarbejde, men de var små i forhold til de straffe og beløb, de kom til at betale for at lade deres børn udeblive fra kommuneskolen.

I begyndelsen sympatiserede beboerne i Korning med de folk, der aktivt deltog i kirkestriden - måske også på baggrund af, at de alle havde stået sammen i kampen imod godsejerne. Efterhånden medførte kirkestriden en befolkningsopdeling i Korning sogn.Samlet og skrevet af Knud Dyekjær Madsen (1).

Se også  Kornings historie


Oversigt [Hjemmeside] [Slægtsforskning] [De stærke Jyder] [Dansk kalender]
http://www.rmadsen.dk/dsj/
© 1996, Ruth Madsen.